HOT Fitness - шаблон joomla Joomla

Witamy na stronie Stowarzyszenia Coachów i Doradców Personalnych – Coaching Club Society

Misją naszego stowarzyszenia jest promowanie skutecznych rozwiązań doskonalenia kompetencji w myśl idei: „Mierząc się z przeszkodą, człowiek poznaje samego siebie”

Antoine de Saint-Exupéry

Organizacja została założona w 2012 roku jako stowarzyszenie mające na celu szereg zadań na rzecz pożytku publicznego, w szczególności działalność charytatywną i rozwój poprzez szkolenia społeczności lokalnych. Od tego czasu, dzięki dynamicznej pracy swoich członków, Stowarzyszenie zdobywa zaufanie i wiarygodność wśród coraz szerszej grupy beneficjentów

Statut Stowarzyszenia: Cele i środki realizacji celów

1. Propagowanie i rozwijanie idei coachingu oraz consultingu.
2. Zdefiniowanie i utrzymywanie najwyższych standardów zawodu coacha.
3. Upublicznianie i rozwijanie współczesnych rozwiązań coachingowych na gruncie nowocześnie prowadzonego przedsiębiorstwa.
4. Szerzenie myśli humanistycznej, filozoficznej, ekologicznej i społecznej opierającej się na holistycznej koncepcji człowieka.
5. Pomoc w realizowaniu się w rolach społecznych.
6. Pomoc w osiąganiu kompetencji zawodowych.
7. Propagowanie edukacji głównie w zakresie języków obcych jako głównego narzędzia pracy w społeczeństwie multikulturowym.
8. Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego.
9. Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego.
10. Pomoc społeczna, w tym: organizowanie szkoleń w zakresie informatyzacji, propagowanie ekonomicznych i alternatywnych rozwiązań softwarowy.
11. Rozszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym.
12. Propagowanie komunikacji, mediacji i negocjacji.
13. Wsparcie w zakresie przygotowania i przeprowadzania szkoleń z umiejętności: menedżerskich, interpersonalnych, narzędzi HR.
14. Upowszechnianie działań mających na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem w sieci, bezpieczeństwem firm i organizacji ze strony cyberprzestrzeni.
15. Wspieranie rozwoju szeroko rozumianej kadry zarządzającej, propagowanie rozwoju najnowszych osiągnięć w dziedzinie kapitału ludzkiego.
16. Rozszerzanie kompetencji zawodowych i osobowych pracowników przedsiębiorstw, osób pozostających bez zatrudnienia jak i osób chcących podnieść swoje kwalifikacje. Kształcenie i edukowanie oraz potwierdzanie uzyskanych kwalifikacji stosownym dokumentem typu dyplom, certyfikat, licencja i inne.
17. Edukacja w zakresie wykorzystywania narzędzi multimedialnych i HR do celów rekrutacyjnych, audytu oraz public relations.
18. Promowanie na rynku pracy oryginalnych umiejętności młodych ludzi, kreatywności, myślenia heurystycznego i zdolności strategicznych.
19. Kształtowane rozwoju gmin i powiatów poprzez kształtowanie polityki oświatowej.
20. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
21. Promowanie ucznia i wspomaganie form wpływających na jego rozwój.
22. Integracja środowiska oświatowego.
23. Rozwój gmin i powiatów poprzez uczestnictwo w programach finansowanych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

2. Celem Stowarzyszenia jest również działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

1. Ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej integracji obywateli Polski i krajów postkomunistycznych z Unią Europejską;
2. Działalność badawcza na rzecz kultury, w szczególności w zakresie nauk społecznych, filozofii, myśli politycznej, literatury i sztuki oraz upowszechnianie twórczości i wspieranie wszelkich form aktywności artystycznej;
3. Działalność naukowa i badawcza w zakresie edukacji, oświaty i wychowania;
4. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań;
5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i grupami społecznymi;
7. Propagowanie sportu, zdrowej rywalizacji i zdrowego trybu życia;
8. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych.
10. Pomoc w rozwoju obszarów wiejskich na płaszczyźnie samorządowej, edukacyjnej oraz infrastrukturalnej.


§ 9. 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


1) Kształcenie profesjonalnych coachów
2) Prowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego, a także innych form dokształcania i poszerzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych
3) Definiowanie standardów coacha oraz tworzenie metod szkoleń w zawodzie coacha i mentora 4) Prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów edukacyjnych
5) Doradztwo oraz inne formy wspierania jak mentoring, konsulting, terapia i nauczanie
6) Świadczenie usług: psychologicznych, pedagogicznych, terapeutycznych, logopedycznych, lekarskich i innych mających na celu niesienie pomocy
7) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
8) Wdrażanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych i społecznych,
9) Prowadzenie badań oraz wspieranie innych stowarzyszeń w badaniach na rzecz szeroko rozumianego rozwoju osobowego, zarządzania kryzysowego oraz szkolenia kadr.
10) Sporządzanie raportów, ankiet, zestawień, publikację badań.
11) Organizowanie zjazdów, konferencji i szkoleń
12) Tłumaczenie prac i dokumentów dotyczących tematyki statutowej Stowarzyszenia, w tym głównie coachingu i mentoringu.
13) Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej
14) Zakładanie lub prowadzenie szkół, organizację szkoleń edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców, organizację zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, a także prowadzenie działalności na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską.

2. Stowarzyszenie w zakresie działań na rzecz zadań pożytku publicznego realizuje swoje cele poprzez:

1) Działalność badawczą i naukową w zakresie nauk ekonomicznych, nauk społecznych (w tym zwłaszcza filozofii, etnologii i socjologii) oraz nauk historycznych (ze szczególnym uwzględnieniem historii, archeologii, historii sztuki i historii literatury);
2) Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek;
3) Prowadzenie działalności edukacyjnoszkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, prelekcji, szkoleń, seminariów, imprez sportowych imprez masowych i innych imprez i warsztatów, konferencji oraz wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
4) Prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń;
5) Integrację i promowanie środowisk twórczych oraz wspieranie ich działań;
6) Kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu;
7) Finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów statutowych.
8) Organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
9) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach organizowania koncertów, spotkań bądź realizacji innych celów regulaminowych.
10) Zbieranie, opiniowanie i realizację pomysłów na różnego rodzaju działania, zgodne z celami regulaminowymi, napływających zarówno od członków jak i osób z poza stowarzyszenia.
11) Propagowanie idei dobroczynności i działalności charytatywnej
12) Działania na rzecz poznania opinii członków społeczeństwa aby móc sprawniej realizować cele statutowe.
13) Wspieranie aktywności obywatelskiej w społecznościach lokalnych, pomoc w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie zawodowym, edukacyjnym i światopoglądowym.
14) Rozwijanie, wspieranie i szkolenia w zakresie alternatywnych form samopoznania, dokształcania i rozwoju.

miroslaw-bednarski

Strateg, konsultant, trener komunikacji - Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze sprzedażą, marketingiem, public relations oraz budowaniem wizerunku - personal & business branding. Na co dzień zajmuje się strategiami PR i Content Marketingu Absolwent filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz filologii angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Trener w zakresie coachingu i samorozwoju. Tłumacz angielskiego, nauczyciel i wykładowca. Swoją działalność zaczynał jako wolontariusz. Następnie w 2004r. pracował jako redaktor działu kultura gazety Pretext. Autor licznych artykułów z zakresu psychologii, kulturoznawstwa oraz negocjacji, publikuje w Arete.Media. Od 2005r. manager i specjalista do spraw marketingu i kreowania marki. Będąc odpowiedzialnym za kreowanie polityki rozwoju oraz segment HR współpracował m.in. z Ticeps.pl S.A. Zaangażowany w wiele innych projektów NGO w tym Wrocław Europejska Stolica Kultury. Od roku 2008 freelancer  prowadzący szkolenia wewnętrzne z zakresu rekrutacji. W latach 2010 –2013 właściciel i dyrektor Modernclub.pl, organizator kursów i kampanii marketingowych. Od roku 2012 prezes Stowarzyszenia Coachów i Doradców Personalnych. Jako członek Stowarzyszenia współpracował m.in. z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wieloma innymi stowarzyszeniami i fundacjami. Poszerza swoje doświadczenie prowadząc consulting w zakresie wizerunku i zarządzania organizacjami pozarządowymi. Ekspert zarządzania komunikacją oraz instruktor umiejętności miękkich w komunikacji. Od roku 2012 posiada uprawnienia mediatora sądowego, negocjator usług B2B. Działacz społeczny, organizator spotkań i wielu przedsięwzięć charytatywnych. Członek Grupy Roboczej ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zajmuje się treningiem personalnym, oraz szkoleniami z zakresu negocjacji i wielokanałowej komunikacji społecznej.

magdalena-zarzecka

Absolwentka ekonomii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Szczecińskim. Wie jak i za ile mogą funkcjonować media. Zgłębia tajniki PR, specjalizuje się w komunikacji firm i marek w social media. Dodatkowo potrafi grać na fortepianie – wszechstronność nie jest jej obca. Uwielbia pisać a jej marzeniem jest praca w radiu – ponoć ludzie lubią jej słuchać. Przegadać potrafią ją chyba tylko Michał z Mirkiem. Działa w Stowarzyszeniu ponieważ wyznaje zasadę permanentnego rozwoju a zakres działalności organizacji jest dla niej możliwością dzielenia się swoją wiedzą

marta-kuty-pachecka

Doktor Filozofii, absolwentka psychologii i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie kształci się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie w ramach 4-letniej Szkoły Psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Wykłada Filozofię z elementami logiki i antropologię filozoficzną,, a także prowadzi zajęcia z zakresu psychologii i psychopatologii.

malgorzata-migalska

Konsultant do spraw sprzedaży, prowadzi swoją własną działalność gospodarczą. Mimo dość młodego wieku, posiada już wieloletnie doświadczenie zawodowe w temacie  profesjonalnej obsługi klienta, poszerza sukcesywnie swą wiedzę, głównie w dziedzinie handlu usługami. Jak mówi - tuż po maturze, ścieżka zawodowa, akurat tak się szczęśliwie ukierunkowała. Swoje umiejętności doskonali w obszarze obranej ścieżki zawodowej, z naciskiem na coraz to bardziej rosnące potrzeby rynku europejskiego.  Chętnie służy pomocą Stowarzyszeniu, którego inicjatywa odzwierciedla jej zainteresowania. Uwielbia książki i gotowanie.

piotr-gladysz

Przedsiębiorca specjalizujący się w rynku nieruchomości. Doświadczony Hr-owiec.  Jak o sobie mówi jest konsultantem i doradcą od nieruchomości. Absolwent ekonomii i specjalizacji Rzeczoznawca Majątkowy. Na co dzień zmaga się z niedogodnościami które dotyczą osób niepełnosprawnych gdyż  sam porusza się od 10 lat o kulach łokciowych. Podsumowując człowiek aktywny, naładowany dobrą energią i niesamowitym poczuciem humoru. Piotr udowadnia, że każde wyzwanie można pokonać. 

mariusz-rakoski

 Mariusz Rakoski Specjalista ds. mediów, publicysta i dziennikarz. Absolwent filologii polskiej (spec. dziennikarska) Uniwersytetu Szczecińskiego, Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na US, Podyplomowych Studiów z Etyki na US oraz Podyplomowych Studiów z Diagnozy i Terapii Pedagogicznej na WSH w Szczecinie. W latach 2010-2012 red. nacz. młodzieżowego dwutygodnika „LOgin”, redaktor tekstów i dziennikarz w regionalnej prasie oraz współpracownik radia Plus w latach 2010-2012. Publikacje na łamach miesięcznika literackiego „Odra” oraz w witrynach literacko-artystycznych „LIBERTAS” i „sZAFa”. Recenzent nowości wydawniczych Znaku, Czytelnika oraz Czarnego. Założyciel i naczelny portalu „AR[e]TE: Literatura - Filozofia – Kultura”. Prowadzi warsztaty z psychoterapii i treningu personalnego. W Stowarzyszeniu splata humanizm z content marketingiem, a storytelling w jego wykonaniu to prawdziwa sztuka.

pawel-szeterlak

Absolwent stosunków międzynarodowych oraz politologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Specjalista od organizacji pozarządowych. Przez wiele lat zajmował się promocją samorządu, marketingiem oraz realizacją projektów UE. W stowarzyszeniu służy nam swoją fachową wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie funkcjonowania i rozwoju NGO. Często pełni też rolę tzw. "adwokata diabła" - tłumiąc i sprowadzając na ziemię kolejne wizję podboju świata przedstawiane przez ambitnych i twórczych kolegów ze stowarzyszenia. 

 
  • Tomasz Paul
  • Bartosz Bodnar
  • Frydkiewicz
  • Janusz Sobiepan
  • Mariusz Rakosi
  • Mateusz Kotiuk
  • NGO
  • Łukasz Przybysz

O nas

Organizacja została założona w 2012 roku jako stowarzyszenie mające na celu szereg zadań na rzecz pożytku publicznego, w szczególności działalność charytatywną i rozwój poprzez szkolenia społeczności lokalnych.

Facebook

Losowe Video